Regulamin

 Bezpieczeństwo

 

1. Bezpieczeństwo Danych Osobowych

Dane Osobowe przechowywane są zgodnie ze standardami GIODO (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Służą one wyłącznie do realizacji i dostarczania zamówień i nigdy nie są nikomu przekazywane. Dane osobowe można zmienić w dowolnej chwili korzystając z panelu MOJE KONTO.

Baza danych „W Świecie Alkoholi” Sp. z o.o. jest zgodna z prawem. 

 

2. Bezpieczeństwo Płatności


Ceny zawarte w cenniku nie zawierają kosztów przesyłki.
 

Wszystkie ceny podane są w PLN i zawierają podatek VAT. 

Za zamówiony towar można zapłacić:
 

Przelewem na konto – za pośrednictwem systemu oferowanego przez firmę Transferuj.pl.

Kartą kredytową lub płatniczą np. VISA, MASTERCARD czy MAESTRO za pośrednictwem systemu oferowanego przez firmę Transferuj.pl zintegrowanym z systemem płatności Elavon.

przelewem na konto - po otrzymaniu potwierdzenia z naszej firmy należy dokonać płatności na wskazane w potwierdzeniu konto i wysłać do „W Świecie Alkoholi” Sp. z o.o. jego potwierdzenie e-mailem na adres sklep@swiat-alkoholi.pl.

przy odbiorze przesyłki - oprócz opłaty za przesyłkę klient dokonuje zapłaty za towar bezpośrednio u kuriera TNT Express.


Transakcje online są realizowane z zastosowaniem bezpiecznego protokołu https, przy współpracy jednym z największych agentów rozliczeniowych w Polsce – Transferuj.pl i Elavon.

Bezpieczeństwo transakcji potwierdzają systemy zabezpieczeń takie jak:

  • bieżący monitoring wszystkich transakcji

 

3. Bezpieczeństwo Produktów

Towary oferowane przez „W Świecie Alkoholi” Sp. z o.o. są przechowywane zgodnie z wytycznymi producentów, tzn. w odpowiednich temperaturach i oświetleniu, zgodnemu z zaleceniami przechowywania wszelkich gatunków alkoholi, które to warunki określają producenci. Przechowywanie to jest z zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, podlegają kontroli organów do tego powołanych. Wszystkie towary posiadają akcyzę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i podlegają kontroli przez organy do tego powołane.


Regulamin

I. Definicje.

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania Zamówień w Sklepie internetowym znajdującym się pod adresem elektronicznym www.swiat-alkoholi.pl

2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, 

a w szczególności przepisy:

1) Kodeksu cywilnego – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964, Nr 16 poz. 93 ze zm.)

2) Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141 poz. 1176);

3) Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22 poz. 271 ze zm.);

4) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
(Dz. U. z 2002 r., Nr 144 poz. 104);

5) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).

3. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następującą definicje:

1) Sprzedawca – „W Świecie Alkoholi” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 117, 15-501 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Białegostoku w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000428974, o kapitale zakładowym 5 000 PLN, NIP 966-208-59-68, REGON 200715193, właściciel sklepu internetowego, dokonujący za jego pośrednictwem sprzedaży Towaru bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

2) Zamawiający – osoba fizyczna (konsument) bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która może dokonywać zakupów Towarów w „W Świecie Alkoholi” Sp. z o.o. Zamawiający w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa musi być osobą pełnoletnią, czyli mieć ukończone 18 lat i być osobą trzeźwą w momencie dokonywania zakupów na stronie www.swiat-alkoholi.pl.

4) Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupów w „W Świecie Alkoholi” Sp. z o.o. niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5) Zamówienie – zawarcie umowy sprzedaży bez jednoczesnej obecności stron, przy wykorzystaniu Koszyka, poprzedzone akceptacją wyboru Towarów przez Zamawiającego oraz wyborem formy płatności i sposobu dostawy Towarów.

6) Koszyk – elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedawcę na stronie www.swiat-alkoholi.pl, za pomocą, której Zamawiający dokonuje zakupu Towarów.

7) Towar – rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w sklepie internetowym na stronie www.swiat-alkoholi.pl.

8) Cena – oznacza cenę Towaru brutto, umieszczoną obok informacji o Towarze, nieuwzględniającą Kosztów dostawy Towaru. Ceny wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.

9) Płatność – czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wskazanej ceny Towaru oraz Kosztów dostawy.

10) Realizacja Zamówienia - czas konieczny na dostarczenie przez „W Świecie Alkoholi” Sp. z o.o. zamówionych Towarów na adres wskazany przez Zamawiającego.

11) Koszty dostawy – opłaty za dostawę Towaru do Zamawiającego.

12) Rejestracja – czynność polegająca na podaniu właściwych danych, w tym Danychosobowych, które są niezbędne do założenia Zamawiającemu Konta.

13) Konto – utworzone po Rejestracji indywidualne konto Zamawiającego, za pomocą którego dokonuje Zamówień.

14) Dane osobowe – zestaw danych Zamawiającego o charakterze osobowym, przetwarzanych w celu realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę.

15) Umowa - umowa zawierana na odległość bez jednoczesnej obecności Stron.

16) Strony - Zamawiający i Sprzedawca.

17) Kurier – kurier firmy TNT Express dostarczający Towar do Zamawiającego.

 

II. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że sprzedaż Towarów odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Zawartość strony www.swiat-alkoholi.pl stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.

3. Korzystanie z www.swiat-alkoholi.pl może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu. W celu właściwego korzystania z www.swiat-alkoholi.pl Zamawiający powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych (Internet Explorer 7, FireFox 3, Opera 10, Chrome 4  lub wyższych oraz Safari) oraz dostęp do Sieci Internet.

4. W celu złożenia Zamówienia Zamawiający powinien posiadać adres elektroniczny (e-mail) oraz aktywny numer telefonu.

5. Przed rozpoczęciem korzystania z www.swiat-alkoholi.pl, a w szczególności przed złożeniem Zamówienia Zamawiający powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityką Prywatności.

6. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że poprzez złożenie Zamówienia Sprzedawca przetwarza Dane osobowe Zamawiającego wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia.

7. Zdjęcia zamieszczane na stronie www.swiat-alkoholi.pl służą prezentacji Towarów. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi Towarami dostarczane są przez producentów, dystrybutorów lub pochodzą od Sprzedawcy.

8. Nazwy handlowe, nazwy, opisy lub znaki towarowe opublikowane na stronie www.swiat-alkoholi.pl podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych.

9. Sprzedawca realizuje Zamówienia wyłącznie na terenie całej Polski, co oznacza, że nie realizuje Zamówień (nie sprzedaje i nie wysyła towaru) poza granice kraju. 

 

III. Zawarcie umowy sprzedaży

1. Zamawiający składa Zamówienie korzystając z Koszyka.

2. Sprzedawca realizuje Zamówienia bez określenia kwoty minimalnej Zamówienia.

3. Przed złożeniem Zamówienia Zamawiający powinien dokonać wyboru Towarów i jego ilości, miejsce dostawy oraz formę Płatności. W przypadku, gdy Zamawiający nie składa Zamówienia za pośrednictwem swojego Konta przed złożeniem Zamówienia, Zamawiający powinien dokonać Rejestracji lub zalogować się na swoje Konto.

4. W przypadku posiadania kodu rabatowego Zamawiający powinien wpisać jego numer przed złożeniem Zamówienia. Wartość Zamówienia znajdującego się w Koszyku lub Koszty dostawy zostanie automatycznie zmniejszona o kwotę wynikającą z wartości Kodu rabatowego.

5. Poprzez kliknięcie w ikonę „Zamawiam” Zmawiający akceptuje wybrane Towary zgodnie z ich opisem oraz Ceną i wyraża wolę dokonania ich kupna zgodnie z niniejszym Regulaminem.

6. Sprzedawca potwierdza złożenie Zamówienia poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Zamawiającego numeru Zamówienia. Z chwilą otrzymania numeru Zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą, do której w przypadku gdy Zamawiającym jest konsument, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. W celu uniknięcia wątpliwości miejscem zawarcia umowy jest siedziba Sprzedającego.

7. Zamawiający może śledzić status realizacji Zamówienia na swoim Koncie w zakładce historia zamówień.

8. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia, z uwagi na brak zamówionego Towaru lub zamówionej ilości danego Towaru, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego, że Zamówienie nie może zostać zrealizowane. W przypadku dokonania Płatności przed dostarczeniem Zamówienia Sprzedawca zwraca Zamawiającemu uiszczoną przez niego kwotę.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zamówień. W przypadkach budzących uzasadnione obawy, że Zamawiający nie przestrzega niniejszego Regulaminu Sprzedawca może odstąpić od realizacji Zamówienia. Odpowiednie zastosowanie ma ust. 8 zdanie 2.

10. Wszystkie towary oferowane na stronie www.swiat-alkoholi.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek.

11. Wszystkie Ceny Towarów podawane na stronie www.swiat-alkoholi.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

12. Z chwilą złożenia Zamówienia przez Zamawiającego Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca dla obu Stron.

13. Cena Towaru nie zawiera Kosztów dostawy. Cennik Kosztów dostawy znajduje się na stronie www.swiat-alkoholi.pl. Koszty dostawy zostaną dodane do wartości zamówionych Towarów zgodnie z opcjami zaznaczonymi przez Zamawiającego.

14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Cen Towarów, Kosztów dostawy, wprowadzania nowych i usuwania niedostępnych Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian w sposób nienaruszający praw Zamawiającego, oraz udzielania indywidualnych rabatów lub przyznawania gratisów.

 

IV. Rejestracja

1. Rejestracja Zamawiającego jest bezpłatna.

2. Rejestracja jest niezbędna do złożenia Zamówienia.

3. Rejestracja Zamawiającego dokonywana jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.swiat-alkoholi.pl.

4. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest obowiązkowe.

5. W formularzu rejestracyjnym Zamawiający podaje swoje Dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia.

6. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Zamawiającego, Sprzedawca, na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, przesyła potwierdzenie dokonania Rejestracji. Z tą chwilą proces Rejestracji zostaje zakończony, od tego momentu każde kolejne Zamówienie Zamawiający może składać korzystając ze swojego Konta bez konieczności ponownej Rejestracji.

 

V. Konto Zamawiającego.

1. Posiadanie Konta umożliwia Zamawiającemu w szczególności:

                1)      bezpośrednie dokonywanie Zamówienia;

                2)      zamieszczanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy;

                3)      tworzenie listy zakupów;

                4)      przeglądanie historii Zamówień;

                5)      zamówienie newslettera;

                6)      przeglądanie przydzielonych kodów rabatowych.

2. Login i hasło mają charakter poufny.

3. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim chyba, że Zamawiający udostępnia konto swoim domownikom lub pracownikom, którzy korzystają z jego konta w imieniu Zamawiającego, pod warunkiem, że nie są w stanie nietrzeźwym i mają ukończone 18 lat.

4. Zamawiający powinien w szczególności powstrzymać się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie www.swiat-alkoholi.pl. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek działanie polegające na próbie destabilizacji www.swiat-alkoholi.pl może zostać zgłoszone właściwym organom.

5. Zamawiający jest zobowiązany w szczególności do przestrzegania praw własności przemysłowej, a w szczególności praw wynikających z zarejestrowanych nazw lub znaków towarowych producentów lub dystrybutorów Towarów, a także powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prawa tych osób.

 

VI. Płatności

1. Zamawiający może dokonać Płatności przed dostarczeniem Zamówienia oraz przy odbiorze.

2. Przed dostarczeniem Zamówienia, Zamawiający dokonuje Płatności on-line w następujący sposób:

                1)      przelewem bankowym;

                2)      kartą płatniczą.

3. Przy odbiorze Zamówienia, Zamawiający dokonuje Płatności gotówką bezpośrednio u dostarczającego Kuriera, z którego Sprzedawca usług korzysta i jest to firma TNT Express.

4. W celu dokonania Płatności w sposób, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający zostaje przekierowany do internetowego serwisu rozliczeniowego Transferuj.pl umożliwiającego realizacje transakcji przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

5. Sprzedawca potwierdza dokonanie Płatności, o której mowa w ust. 2, na podany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej.

 

VII. Realizacja i dostawa Towarów.

1.Zamawiający może składać Zamówienia 24 h na dobę w każdy dzień tygodnia, przy czym Sprzedawca nie realizuje Zamówień w następujące dni ustawowo wolne od pracy:

Nowy Rok

Święto Trzech Króli

Wielkanoc

Poniedziałek wielkanocny

Święto Pracy

Święto Narodowe Trzeciego Maja

Zielone Świątki

Boże Ciało

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Dzień Wszystkich Świętych

Narodowe Święto Niepodległości

Boże Narodzenie (pierwszy dzień świąt)

Boże Narodzenie (drugi dzień świąt)

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia www.swiat-alkoholi.pl . W dniach, w których „W Świecie Alkoholi” Sp. z o.o. będzie zamknięte  nie będzie można rezerwować terminu dostawy.

2. Sprzedawca realizuje dostawy Towarów za pomocą firmy kurierskiej TNT Express.

3. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że w przypadku sprzedaży produktów promocyjnych lub pochodzących z wyprzedaży, których ilość jest ograniczona realizacja Zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia Zamówienia do Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania Zamówienia w przypadku wyczerpania zapasów danego Towaru objętego promocją lub wyprzedażą. Odpowiednie zastosowanie ma ust. 8 zdanie 2.

4. Sprzedawca dostarcza Towary wyłącznie w obszarze swojej działalności. Weryfikacja obszaru dostawy następuje poprzez podanie kodu pocztowego przez Zamawiającego. Kod pocztowy oraz adres dostawy nie musi być tożsamy z kodem pocztowym miejsca zamieszkania Zamawiającego.

5. W przypadku, gdy adres dostawy nie jest tożsamy z adresem zamieszkania Zamawiającego, a dostawa ma nastąpić na adres zamieszkania innej osoby fizycznej, Zamawiający oświadcza, że posiada zgodę osoby, na której adres zamieszkania nastąpi dostawa Zamówienia, na przetwarzanie przez Sprzedawcę jej danych osobowych w postaci adresu zamieszkania. Sprzedawca przetwarza jej dane osobowe wyłącznie w celu dostawy Zamówienia. Brak posiadania przez Zamawiającego przedmiotowej zgody wyłącza możliwość dostawy Towarów przez Sprzedawcę na adres zamieszkania innej osoby fizycznej niż Zamawiający.

6. Sprzedawca realizuje dostawę Towaru wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej TNT Express.

7. Po wydaniu Towaru Zamawiający powinien w obecności doręczającego Kuriera, dokonać sprawdzenia, czy Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych, wynikających z transportu oraz czy wydany Towar jest zgody z Zamówieniem. W przypadku braku uszkodzeń lub innych zastrzeżeń Zamawiający potwierdza podpisem wydanie Towaru.

8. Sprzedawca dostarcza Towar Zamawiającemu wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli Zamawiający podał dane niezbędne do jej wystawienia.

9. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że Towary w postaci ALKOHOLU mogą być wydane wyłącznie osobie pełnoletniej i będącej w stanie trzeźwości. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość weryfikacji wieku Zamawiającego przed wydaniem Towaru. W przypadku, gdy Zamówienie odbiera niepełnoletni lub nietrzeźwy domownik Zamawiającego Sprzedawca ma prawo do odmowy wydania Towaru w postaci alkoholu. Sprzedawca nie wydaje alkoholu osobom nietrzeźwym.

 

VIII. Prawo odstąpienia

 

1. Zamawiający będący Konsumentem przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisem art.7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w terminie 10 dni od dnia wydania Towaru.

2. Zamawiający będący Konsumentem przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisem art.10 ust.3 pkt.5 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, w przypadku (Towarów), które z uwagi na swój charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

3. Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zawierać aktualne dane Zamawiającego oraz jego numer konta bankowego, na które Sprzedawca zwróci zapłaconą Cenę za Towar. Do pisma Zamawiający powinien dołączyć otrzymany od Sprzedawcy dowód sprzedaży (paragon fiskalny). Brak dołączenia dowodu sprzedaży nie wyłącza uprawnienia, o którym mowa w ust.1.

4. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

5. Towar należy odesłać na adres Sprzedawcy. Sprzedawca potwierdza Zamawiającemu zwrot Towaru.

6. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru.

  

IX. Reklamacje

1. W przypadku Zamawiających nie będących Konsumentami, Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towaru zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

2. W przypadku Zamawiających będących Konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z Umową zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że w przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z Umową przed upływem sześciu miesięcy od wydania Towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania.

3. Zamawiający będący Konsumentem przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie terminów zawiadamiania sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową z dnia 30 stycznia 2003r. (Dz.U. Nr 31, poz. 258) traci uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru żywnościowego z Umową, jeżeli nie zawiadomi o tym Sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności Towaru z Umową, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia opakowania w przypadku Towaru paczkowanego oznakowanego terminem przydatności do spożycia lub datą minimalnej trwałości lub dla którego nie określa się daty minimalnej trwałości albo terminu przydatności do spożycia.

4. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z Umową, Zamawiający powinien zgłosić reklamację Sprzedawcy. Postanowienia ma odpowiednie zastosowanie do Zamawiających nie będących Konsumentami.

5. Reklamacja powinna:

1) zostać złożona na adres siedziby Sprzedawcy;

2) zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać zakres żądania Zamawiającego, a w przypadku Zamawiających - Konsumentów powinna wskazywać wolę Zamawiającego czy żąda nieodpłatnej naprawy czy wymiany na nowy Towar;

3) zostać podpisana oraz zawierać aktualne dane Zamawiającego, w tym numer konta bankowego.

6. Zamawiający, w celu zgłoszenia reklamacji, powinien skorzystać z zakładki KONTAKT na stronie www.swiat-alkoholi.pl, gdzie znajdują się dane teleadresowe Sprzedawcy i może wysłać pismo drogą elektroniczną na adres sklep@swiat-alkoholi.pl.

7. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

8. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej niezgodności Towaru z Umową, Sprzedawca, według wyboru Zamawiającego - Konsumenta, nieodpłatnie naprawi lub dostarczy nowy niewadliwy egzemplarz Towaru, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. W przypadku, gdy naprawa lub dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwe, Zamawiający może żądać stosownego obniżenia Ceny lub odstąpić od Umowy. Wszelkie należności wynikające z obniżenia Ceny lub w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwróci Zamawiającemu na podane w reklamacji konto bankowe.

9. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z Umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Zamawiającemu będącemu Konsumentem. Termin biegnie na nowo w razie wymiany Towaru.

 

X. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141 poz. 1176 ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

2. Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).

3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.swiat-alkoholi.pl.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub nałożenia na Sprzedawcę określonych obowiązków przez organy państwa, a także w celu usprawnienia działania strony internetowej i obsługi Zamawiających, poprawy ochrony prywatności użytkowników i zapobieganiu nadużyciom. Zmiana jest skuteczna w stosunku do Zamawiających, którzy posiadają Konto, w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

5. Zamawiający może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu  poprzez mechanizm udostępniony przez Sprzedawcę lub przesłać swoje oświadczenie na adres Sprzedawcy. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian regulaminu usunie posiadane przez Zamawiającego Konto, o czym Zamawiający zostanie poinformowany.