Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Zamawiających, korzystających ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.swiat-alkoholi.pl.

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z www.swiat-alkoholi.pl, w tym składania Zamówień.

Polityka Prywatności stanowi integralną cześć Regulaminu.

Administratorem danych osobowych Zamawiających na stronie www.swiat-alkoholi.pl jest W Świecie Alkoholi Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 117, 15-501 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Białegostoku w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000428974, o kapitale zakładowym 5 000 PLN, NIP 966-208-59-68, REGON 200715193, właściciel sklepu internetowego, dokonujący za jego pośrednictwem sprzedaży Towaru bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej , zwany dalej „Sprzedawcą”.

 

 Zakres zbierania danych.

Sprzedawca zbiera dane osób, które korzystają z www.swiat-alkoholi.pl, a w szczególności  składają Zamówienia w sposób określony w Regulaminie.

W celu złożenia Zamówienia Zamawiający powinien podać dane zapewniające możliwość jego realizacji oraz umożliwiające kontakt z Zamawiającym, a w szczególności, imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej (e-mail), adresu dostawy, a także numeru telefonu.

 

Cel zbierania danych

Wszelkie dane podane przez Zamawiającego będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu realizacji Zamówienia, zgodnie z treścią Regulaminu, w tym do zapewnienia kontaktu pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą.

W zależności od udzielenia przez Zamawiającego zgody podczas wypełniania formularza rejestracyjnego podane dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego może posłużyć do przesyłania przez Sprzedawcę informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204). 

W zależności od udzielenia przez Zamawiającego zgody podany adres poczty elektronicznej może posłużyć do przesyłania przez Sprzedawcę bezpłatnego newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204). 

Sprzedawca, zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926), w zakresie, w jakim nie narusza przepisów powyższej ustawy, uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Zamawiających w celach marketingu bezpośredniego świadczonych przez siebie usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Dane osobowe podawane podczas dokonywania płatności za pośrednictwem serwisów realizujących transakcje finansowe on-line (np. Transferuj.pl) są przetwarzane przez te serwisy. Sprzedawca nie ma dostępu do tych danych. Niemniej jednak, zalecane jest zapoznanie się z regulaminem oraz polityką prywatności serwisu, za pośrednictwem którego Zamawiający realizuje transakcje finansowe.

 

Prawo dostępu

Zamawiający posiada możliwość zdecydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe. W szczególności, Zamawiający może złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na otrzymywanie informacji handlowych lub newslettera.

Zamawiającemu przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy Sprzedawca zamierza przetwarzać dane Zamawiającego w celach marketingowych lub przekazać je innemu administratorowi danych.

Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Zamawiający może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Sprzedawcy.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Zamawiającego, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą.

 

Mechanizm cookies

Pliki cookies wykorzystywane przez www.swiat-alkoholi.pl umożliwiają jego poprawne działanie. 


Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

Jak zarządzać plikami cookies - instrukcje producentów przeglądarek internetowych:
Mozilla Firefox: 
http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka 
Internet Explorer: 
http://support.microsoft.com/kb/278835/pl 
Google Chrome: 
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 
Safari: 
http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/ 
Opera: 
http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

 

Adres IP

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę www.swiat-alkoholi.pl, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu www.swiat-alkoholi.pl.

 

Dostęp do danych osób trzecich

Do danych osobowych zbieranych przez Sprzedawcę mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Sprzedawcy oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą www.swiat-alkoholi.pl, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

Dane osobowe Zamawiających mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 

Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Sprzedawca oświadcza, że przetwarza dane osobowe Zamawiających zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
 oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Zamawiających przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

 

Wyłączenie odpowiedzialności

Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Sprzedawcy, które zostały zamieszczone na stronie www.swiat-alkoholi.pl komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

Sprzedawca nie odpowiada za działania lub zaniechania Zamawiających, skutkiem których Sprzedawca przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości www.swiat-alkoholi.pl, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do www.swiat-alkoholi.pl oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Zamawiającemu nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Sprzedawcy. 

 

Kontakt z nami

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Sprzedawcy.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. 

Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

Data: 17.09.2013r.

 

Newsletter

 

Warunki świadczenia usługi newslettera przez www.swiat-alkoholi.pl

 

1. Świadczenie usługi newslettera polega na cyklicznym wysyłaniu środkami komunikacji elektronicznej informacji handlowych przez „W Świecie Alkoholi” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 117, 15-501 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Białegostoku w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000428974, o kapitale zakładowym 5 000 PLN, NIP 966-208-59-68, REGON 200715193, w szczególności dotyczących aktualnych ofert, ofert specjalnych, promocji oraz rabatów udzielanych Zamawiającym.

2. www.swiat-alkoholi.pl świadczy usługę newslettera bezpłatnie.

3. W celu otrzymywania newslettera Zamawiający powinien złożyć zamówienie poprzez odznaczenie pod formularzem rejestracyjnym zgody na otrzymywanie newslettera.

4. chwilą dokonania zamówienia, w sposób o którym mowa w ust. 3 powyżej, pomiędzy Stronami zostaje zawarta umowa o świadczenie usług newslettera (subskrypcja).

5. Zamawiający w każdym momencie może rozwiązać umowę o świadczenie usług newslettera. 
W celu rezygnacji z newslettera Zamawiający powinien zalogować się do swojego Konta i w zakładce Newsletter zmienić ustawienia poprzez odznaczenie właściwej opcji.

6. www.swiat-alkoholi.pl potwierdza rozwiązanie umowy o świadczenie usług newslettera poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Zamawiającego. Z chwilą rozwiązania umowy o świadczenie usług  newslettera www.swiat-alkoholi.pl zaprzestaje przesyłania na adres poczty elektronicznej Zamawiającego newslettera. 

7. Zamawiający może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Newslettera.

  

 Jak zapisać się na newsletter w 3 krokach:

Jeżeli nie wyraziłeś zgody na newsletter podczas rejestracji, a chcesz go subskrybować wystarczy, że postąpisz według poniższej instrukcji.

1. Należy się zalogować i kliknąć odnośnik Moje konto znajdujący się w nagłówku strony.

Zrzut ekranu

2. W Twoim koncie należy wybrać ikonkę NEWSLETTER.

Zrzut ekranu

3. Aby aktywować newsletter wystarczy subskrybować interesujące nas listy i kliknąć „Zapisz mnie na newsletter”.

Zrzut ekranu

Zapisz się i zobacz newslettery od www.swiat-alkoholi.pl Bądź na bieżąco z nowościami!